ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2023-09-30

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 234 คน รายละเอียด
ผู้บริหาร 0 / 4 คน รายละเอียด
ครู 0 / 146 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 0 / 2 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 1 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 0 / 9 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 0 / 18 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 0 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 0 / 33 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 0 / 22 คน รายละเอียด
รวม 1 / 235 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2023-09-30
รวมจำนวน 1 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 06:00:48
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2023-09-30
รวมจำนวน 1 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 17:09:32

 

Untitled Document