ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2023-03-24

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 226 คน รายละเอียด
ผู้บริหาร 2 / 4 คน รายละเอียด
ครู 27 / 143 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 0 / 2 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 3 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 1 / 8 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 4 / 19 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 0 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 35 / 35 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 6 / 15 คน รายละเอียด
รวม 76 / 227 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2023-03-24
รวมจำนวน 78 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นางสาวสาริณี มาป้อง ครู 07:58:13
2 นางนนทพร แจ้งกลปาน ครู 07:57:39
3 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ครู 07:57:33
4 จิรกฤต เจนหัด ครูอัตราจ้าง 07:56:56
5 Grace Rivera Estrelles ครูต่างชาติ 07:55:04
6 Ryan James A. Jimenez ครูต่างชาติ 07:54:59
7 Raymond B. Bebanco ครูต่างชาติ 07:53:28
8 นางยุพิน กระจ่างธรรม แม่บ้าน/คนงาน 07:52:30
9 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ครู 07:51:57
10 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี ลูกจ้างชั่วคราว 07:51:27
11 Michael Frank Grimaud ครูต่างชาติ 07:50:55
12 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:50:45
13 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 07:49:59
14 นางโกสุม คงแสงเงิน แม่บ้าน/คนงาน 07:49:57
15 นายชยพล หงษ์ภู่ ครู 07:49:28
16 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู 07:49:22
17 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ครู 07:48:47
18 นายธงชัย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:48:10
19 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ครู 07:47:42
20 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ครู 07:47:05
21 นายพรชัย สมพงษ์ ผู้บริหาร 07:46:52
22 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ครู 07:46:07
23 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครู 07:46:04
24 นายอรรถวิทย์ ภูอาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 07:45:45
25 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ครู 07:42:44
26 นางสาวนิเพลิน จิตรตรีเมฆ แม่บ้าน/คนงาน 07:42:18
27 นางสุปรานี ชนะโชติ ครู 07:41:53
28 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 07:41:50
29 นางสาวบุบผา นางาม แม่บ้าน/คนงาน 07:41:09
30 นายอานนท์ สุวรรณธัย ครู 07:37:13
31 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ครู 07:36:31
32 นางละมูล อยู่พุ่มพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:36:22
33 นางสาวนันทนา โพธิ์สามต้น แม่บ้าน/คนงาน 07:35:47
34 นางวรรณพร ดอนจุ้ย แม่บ้าน/คนงาน 07:35:42
35 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม ครู 07:34:26
36 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู 07:33:58
37 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู 07:32:26
38 นางอวยพร จันทรคณา แม่บ้าน/คนงาน 07:28:15
39 นางสาวเชื้อ ชำนาญหมอ แม่บ้าน/คนงาน 07:27:18
40 นางสาวสุนันทา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 07:25:36
41 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครู 07:20:48
42 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 07:15:18
43 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 07:14:48
44 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 07:14:42
45 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 07:13:37
46 นายธนเดช สายทัศน์ ผู้บริหาร 07:09:56
47 นางสมบูรณ์ บุญสิงห์ แม่บ้าน/คนงาน 07:09:24
48 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู ครู 07:06:58
49 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:05:19
50 นางสาวอัมภา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 07:05:17
51 Roque Ian Carella Nevaliza ครูต่างชาติ 07:05:14
52 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ครู 07:04:48
53 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:04:28
54 นายมานะ กองคูณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:04:07
55 นางพรทิพย์ อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 07:02:34
56 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 07:02:30
57 นางประทีป ขันธอุดม แม่บ้าน/คนงาน 06:59:20
58 นายเจนภพ ธีระวิทย์ ครู 06:58:51
59 นายพิรักษ์ บุญศิริ ครู 06:56:38
60 นางบุญจิรา คณะเจริญ แม่บ้าน/คนงาน 06:55:11
61 Jocelyn L. Jabonite ครูต่างชาติ 06:50:17
62 นายถวัลย์ มังคลา แม่บ้าน/คนงาน 06:48:12
63 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ครู 06:39:31
64 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ครู 06:39:14
65 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 06:38:30
66 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 06:18:51
67 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:11:16
68 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 06:09:37
69 นายสมชาย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างประจำ 06:08:02
70 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู 06:05:32
71 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 05:48:18
72 นายธนาภัสร์ มีนิล แม่บ้าน/คนงาน 05:44:45
73 นางสาวเฉลิมศรี ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 05:25:42
74 นางสมศรี เทศธรรม แม่บ้าน/คนงาน 05:22:41
75 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 05:16:58
76 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 05:15:24
77 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ครู 05:03:54
78 นางสมปอง ธารีศรี แม่บ้าน/คนงาน 04:56:27
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2023-03-24
รวมจำนวน 0 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1

 

Untitled Document