ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2024-04-17

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 220 คน รายละเอียด
ผู้บริหาร 1 / 4 คน รายละเอียด
ครู 0 / 141 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 0 / 2 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 1 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 0 / 9 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 9 / 18 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 0 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 23 / 25 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 2 / 21 คน รายละเอียด
รวม 35 / 221 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2024-04-17
รวมจำนวน 36 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นายธนเดช สายทัศน์ ผู้บริหาร 13:18:03
2 นางสาวบุบผา นางาม แม่บ้าน/คนงาน 08:35:33
3 นายอภินันท์ ตรีเกษม ลูกจ้างชั่วคราว 08:33:48
4 นายอัชยา ข้าวทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:29:42
5 นางสาวจิตราพร โคตะรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:27:22
6 Jarett Evans Malouf ครูต่างชาติ 08:14:35
7 Teddy Aquino Bag-ay ครูต่างชาติ 08:14:16
8 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:12:35
9 นางสาวจันทรา ไทยประกอบ ลูกจ้างชั่วคราว 08:12:10
10 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 07:56:50
11 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:42:18
12 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:41:18
13 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:28:51
14 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:21:29
15 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 07:19:20
16 นางบุญจิรา คณะเจริญ แม่บ้าน/คนงาน 07:17:44
17 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 07:11:48
18 นางอวยพร จันทรคณา แม่บ้าน/คนงาน 06:45:37
19 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 06:38:11
20 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 06:30:18
21 นายถวัลย์ มังคลา แม่บ้าน/คนงาน 06:29:08
22 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 06:12:27
23 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 06:12:16
24 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 06:10:34
25 นายมานะ กองคูณ ลูกจ้างชั่วคราว 06:03:19
26 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 06:02:06
27 นางสมศรี เทศธรรม แม่บ้าน/คนงาน 06:02:02
28 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 05:58:23
29 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 05:35:48
30 นางสาวสิรินญา ศิริแพทย์ แม่บ้าน/คนงาน 05:34:23
31 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 05:27:54
32 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 04:53:37
33 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 04:53:24
34 นางสมปอง ธารีศรี แม่บ้าน/คนงาน 04:46:03
35 นางสาวเฉลิมศรี ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 03:50:58
36 นายอรรถพล สุนทรพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 02:24:07
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2024-04-17
รวมจำนวน 3 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 18:54:26
2 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 17:27:12
3 นางสาวสิรินญา ศิริแพทย์ แม่บ้าน/คนงาน 16:30:57

 

Untitled Document