ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2022-12-06

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 232 คน รายละเอียด
ผู้บริหาร 4 / 4 คน รายละเอียด
ครู 139 / 143 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 1 / 1 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 3 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 9 / 9 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 19 / 19 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 1 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 34 / 35 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 20 / 21 คน รายละเอียด
รวม 226 / 233 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2022-12-06
รวมจำนวน 230 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ครู 08:08:53
2 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี ลูกจ้างชั่วคราว 07:52:30
3 นายนาวิน แป้นเหลือ ครู 07:52:12
4 KANG YESEUL ครูต่างชาติ 07:52:00
5 Grace Rivera Estrelles ครูต่างชาติ 07:51:43
6 Sean Michael Hodell ครูต่างชาติ 07:50:48
7 Zhou XiaoQin ครูต่างชาติ 07:50:42
8 นายสุรชา แสงทรัพย์ ครู 07:49:08
9 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ครู 07:48:32
10 นางสาวอภินุช พรมทา ครู 07:48:15
11 นายอภินันท์ ตรีเกษม ลูกจ้างชั่วคราว 07:47:51
12 Ryan James A. Jimenez ครูต่างชาติ 07:46:49
13 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ครู 07:46:43
14 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ ครู 07:46:28
15 นางนารินทร์ สุภสุข ครู 07:45:51
16 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครู 07:45:34
17 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ครู 07:45:32
18 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน ครูอัตราจ้าง 07:45:19
19 Marno Grobler ครูต่างชาติ 07:45:05
20 Adithya Gannavaram ครูต่างชาติ 07:45:02
21 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ครู 07:44:41
22 Manasa Yamada ครูต่างชาติ 07:44:03
23 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครู 07:43:51
24 สุกัญญา เอี่ยมสุรา ครูอัตราจ้าง 07:43:48
25 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครู 07:43:44
26 Kaoru Tsunoda ครูต่างชาติ 07:43:18
27 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู 07:43:15
28 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครู 07:42:48
29 นางสาวภาวิณี รังทอง ครู 07:42:45
30 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้บริหาร 07:42:38
31 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ครู 07:42:24
32 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:41:50
33 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ครู 07:41:39
34 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:41:30
35 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครู 07:41:21
36 นายอานนท์ จันทรมุข ครู 07:41:15
37 นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ ครูอัตราจ้าง 07:40:37
38 นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ ครู 07:40:05
39 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ครู 07:39:59
40 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ครู 07:39:49
41 นายอนุพงศ์ จูงใจ ครู 07:39:23
42 ally boots ครูต่างชาติ 07:39:20
43 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร ครู 07:39:00
44 นายอรรถพล แซ่ย่าง ครู 07:38:55
45 นางสุปรานี ชนะโชติ ครู 07:38:50
46 นางสาวเรวดี สาตรช้าง ลูกจ้างชั่วคราว 07:38:16
47 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ ครู 07:38:09
48 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครู 07:37:46
49 นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน ครู 07:37:30
50 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ครู 07:37:20
51 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ครู 07:37:12
52 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ครู 07:37:09
53 Timothy David Carroll ครูต่างชาติ 07:36:36
54 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู 07:36:07
55 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ครู 07:35:52
56 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ครู 07:35:42
57 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครู 07:35:39
58 นางนภัสวรรณ คงรื่น ครู 07:35:31
59 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ครู 07:35:15
60 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครู 07:35:04
61 นายกีรติ ไวยบุรี ครู 07:34:53
62 นายบวรทัต บุญประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 07:34:37
63 นางจิรัชญา สารีโท พนักงานราชการ 07:34:31
64 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู 07:34:26
65 Dou Lifang ครูต่างชาติ 07:34:09
66 นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา ครู 07:34:05
67 นางสาวจันทรา ไทยประกอบ ลูกจ้างชั่วคราว 07:33:40
68 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล ครู 07:33:19
69 นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์ ครูอัตราจ้าง 07:33:03
70 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม ครู 07:32:36
71 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:32:26
72 นางสาวนุสรา ร่วมเจริญ ครู 07:32:19
73 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร ครู 07:32:06
74 นางสาววนิดา ขันติ ครู 07:31:58
75 Hua feng ครูต่างชาติ 07:31:54
76 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครู 07:31:51
77 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ครู 07:31:48
78 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครู 07:31:44
79 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ครู 07:31:36
80 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ ครู 07:31:32
81 Allen Tsan ครูต่างชาติ 07:31:14
82 Cabhan Conway ครูต่างชาติ 07:31:03
83 Lauren Whitaker ครูต่างชาติ 07:31:00
84 นายกล้าณรงค์ พรมมี ครู 07:30:54
85 Raymond B. Bebanco ครูต่างชาติ 07:30:34
86 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง ครู 07:30:07
87 นายพิรักษ์ บุญศิริ ครู 07:29:46
88 นายสมพร ชอบทำดี ครู 07:29:00
89 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ครู 07:28:54
90 นายสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ ครูอัตราจ้าง 07:28:42
91 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:28:40
92 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ครู 07:28:26
93 นายอรรถพล สุนทรพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:28:11
94 นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ ครู 07:27:58
95 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู 07:27:44
96 นายประณต พวงลำเจียก ครู 07:27:06
97 นางประภัสราภา จันทรวงศา ครู 07:27:02
98 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ครู 07:26:51
99 นายอรรถวิทย์ ภูอาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 07:26:44
100 นางสาวจิตราพร โคตะรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:26:26
101 นางสาวปุญญาภา ขันธสุคนธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:26:15
102 นายวรินทร แทนคำ ครู 07:25:51
103 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ครู 07:25:46
104 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:25:34
105 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ครู 07:25:00
106 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ครู 07:24:25
107 นายธนเดช สายทัศน์ ผู้บริหาร 07:23:08
108 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ครู 07:23:01
109 นางสาวณัฐมล เจนใจ ครู 07:21:52
110 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ครู 07:21:24
111 นางชนนิกานต์ สามสี ครู 07:21:13
112 นางโสรญา จันหวา ครู 07:20:55
113 นายพรชัย สมพงษ์ ผู้บริหาร 07:20:43
114 นางสาวภรณ์มิน โสภาพล ครู 07:20:18
115 นางสาวจริยา สรานันท์ ครู 07:20:11
116 นางสาวรัชชนก สุขโภชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 07:20:07
117 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง ครู 07:19:58
118 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู 07:19:53
119 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ครู 07:19:49
120 นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช ครูอัตราจ้าง 07:19:41
121 นายอธิภัทร ดนุจโรจน์ ผู้บริหาร 07:18:06
122 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร ครู 07:17:22
123 นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ ครู 07:17:07
124 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ครู 07:17:04
125 นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา ครู 07:16:18
126 นายธารา มาบุญคง ครู 07:16:10
127 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ครู 07:16:07
128 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครู 07:15:39
129 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครู 07:15:21
130 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม ครู 07:15:17
131 นางสาววราพร ม่วงประถม ครู 07:14:57
132 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ครู 07:14:19
133 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ ครู 07:13:54
134 นางพัชรี ดัดผดุง ครู 07:13:02
135 นางสาวดลนภา เทียนน้อย ครูอัตราจ้าง 07:12:24
136 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย ครู 07:12:22
137 นายณัฐพล ฝักคูณ ครู 07:12:20
138 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ครู 07:11:12
139 นางพัชรี แก้วไสย ครู 07:10:23
140 นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม ครู 07:09:31
141 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 07:08:55
142 นายอานนท์ สุวรรณธัย ครู 07:08:19
143 นางสาวเบญจวรรณ สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:08:04
144 Roque Ian Carella Nevaliza ครูต่างชาติ 07:07:54
145 นางสาวนิศาชล สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:07:43
146 Gordeeichuk Vladyslava ครูต่างชาติ 07:07:22
147 นางสาวบุบผา นางาม แม่บ้าน/คนงาน 07:07:18
148 นางสาวภัสสร สุดสมัย ครู 07:06:46
149 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ครู 07:06:03
150 นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ ครู 07:05:32
151 นายชยกฤต ขำเถื่อน ครู 07:04:44
152 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม ครู 07:04:27
153 นางยุพิน กระจ่างธรรม แม่บ้าน/คนงาน 07:04:18
154 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ครู 07:02:36
155 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครู 07:02:28
156 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครู 07:02:25
157 Jocelyn L. Jabonite ครูต่างชาติ 07:01:53
158 นายเจนภพ ธีระวิทย์ ครู 07:01:51
159 จิรกฤต เจนหัด ครูอัตราจ้าง 07:01:25
160 นางสาวน้ำผึ้ง บำรุงพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:01:20
161 นางเรณู ขวัญแก้ว ครู 07:00:15
162 นางศยามล ศุภเวที ครู 06:59:48
163 นางสาววนิชนันท์ สามสี ครู 06:58:36
164 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครู 06:57:56
165 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู 06:57:52
166 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ครู 06:57:39
167 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ครู 06:57:29
168 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ครู 06:56:58
169 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 06:56:46
170 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู 06:56:22
171 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม ครู 06:54:57
172 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู 06:52:55
173 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู 06:52:52
174 นางสาวอัมพรพิมพ์ เสถียรเนตร ลูกจ้างชั่วคราว 06:52:40
175 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 06:52:15
176 นางนนทพร แจ้งกลปาน ครู 06:50:57
177 นางวรรณพร ดอนจุ้ย แม่บ้าน/คนงาน 06:49:48
178 นายถวัลย์ มังคลา แม่บ้าน/คนงาน 06:48:34
179 นายอัชยา ข้าวทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 06:47:34
180 นางสาวเชื้อ ชำนาญหมอ แม่บ้าน/คนงาน 06:44:47
181 นายสุมิตร ถามั่งมี ครู 06:44:38
182 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ ลูกจ้างชั่วคราว 06:43:20
183 นางอวยพร จันทรคณา แม่บ้าน/คนงาน 06:41:17
184 นางสาวพิชชาภา ปั้นตระกูล ลูกจ้างชั่วคราว 06:39:55
185 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ ครู 06:39:38
186 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ครู 06:37:40
187 นายมานะ กองคูณ ลูกจ้างชั่วคราว 06:37:05
188 นางสาวนิเพลิน จิตรตรีเมฆ แม่บ้าน/คนงาน 06:35:39
189 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ครู 06:35:35
190 นางประทีป ขันธอุดม แม่บ้าน/คนงาน 06:35:21
191 นางสาวสุนันทา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:34:29
192 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ครู 06:32:52
193 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู 06:32:23
194 นางสาวอัมภา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:31:44
195 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 06:30:18
196 นางสมบูรณ์ บุญสิงห์ แม่บ้าน/คนงาน 06:29:33
197 นางผ่องพรรณ แสงปิยะ ครู 06:22:42
198 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 06:18:34
199 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ครู 06:18:13
200 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:16:20
201 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 06:16:16
202 นางโกสุม คงแสงเงิน แม่บ้าน/คนงาน 06:16:13
203 นางละมูล อยู่พุ่มพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:16:07
204 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ครู 06:15:39
205 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู ครู 06:13:59
206 นางสาวนันทนา โพธิ์สามต้น แม่บ้าน/คนงาน 06:12:47
207 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 06:09:29
208 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 06:09:21
209 นางบุญจิรา คณะเจริญ แม่บ้าน/คนงาน 06:08:27
210 นายชยพล หงษ์ภู่ ครู 06:07:54
211 นางสาวสาริณี มาป้อง ครู 06:04:57
212 นางสาววริศรา ไชยชนะ ครู 06:04:55
213 นางสาวเฉลิมศรี ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 05:59:09
214 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 05:54:38
215 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 05:51:05
216 นายสมชาย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างประจำ 05:49:03
217 นายธนาภัสร์ มีนิล แม่บ้าน/คนงาน 05:42:30
218 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ครู 05:35:02
219 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครู 05:34:58
220 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู 05:34:56
221 นางพรทิพย์ อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 05:29:19
222 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 05:24:36
223 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 05:22:53
224 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 05:22:20
225 นายธงชัย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 05:15:11
226 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ครู 05:11:16
227 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 05:09:53
228 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ครู 05:05:39
229 นางสมปอง ธารีศรี แม่บ้าน/คนงาน 05:02:41
230 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 04:52:04
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2022-12-06
รวมจำนวน 0 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1

 

Untitled Document